válkaČeskoslovenskoobjevy

Ženy – druidky, zapomenuté kněžky Keltů

Ženy – druidky, zapomenuté kněžky Keltů
Zdroj: messagetoeagle.com

Po staletí byla rozšířená mylná představa, že druidi byli pouze muži. Jak ale potvrzují četné historické záznamy, v jejich řadách stály i ženy. Ve středověkých irských legendách se jim říkalo banduri nebo bandorai.

Yvonne Pokorná 1. května 2018

Druidové byli keltští duchovní a ve společnosti zaujímali výsadní postavení. Směli kupříkladu vstupovat na posvátná místa, na slavnostech měl druid první slovo, které pronesl dokonce dříve než král, na slavnostech vykonávali oběti a jejich slovo bylo mnohdy rozhodující. Z prací římských spisovatelů a válečníků víme, že dokázali dav běsnících válečníků jediným slovem zcela uklidnit nebo naopak přivést k zuřivosti.

Měli zřejmě velké znalosti o přírodě i člověku, jelikož to byli léčitelé a patrně ovládali i umění hypnózy, neboť, jak tvrdí historické prameny, dokázali zajistit, že zraněný necítil bolest. Jistě také ovládali i astronomii a astrologii, jelikož už tehdy sestavili horoskop (stromokruh), který velice dobře koresponduje s běžným systémem slunečních znamení. Některé římské prameny uvádí, že se na druida studovalo až 20 let.

Postavení keltských žen

O učení a praktikách keltských druidů toho dnes mnoho nevíme, jelikož sami zakázali zapisování čehokoliv, co se týkalo rituálů a druidské nauky. Tyto záležitosti se předávaly pouze ústní formou. Všichni druidi se každoročně scházeli a vyměňovali si své poznatky.

Alexandre Cabanel: Druidka

Alexandre Cabanel: Druidka

Ženské protějšky druidů existovaly, máme o nich početné zprávy jak v keltských pověstech (většinou šlo o společenství „devíti panen“), tak i v některých historických zprávách. Gaius Julius Caesar se například zmiňuje o ostrovech obývaných pouze černě oděnými kněžkami, které nechal povraždit. V životopisném souboru císařů Historia Augusta se uvádí, že císařové Diocletianus, Alexandr Severus a Aurelianus konzultovali své problémy s ženskými druidy.

O druidkách píše v souvislosti s jejich vyvražďováním Římany i Tacitus, který si mimo jiné všiml, že u Keltů se mezi ženskými a mužskými vůdci nerozlišuje a že ženy zastávaly v keltské společnosti vlivné postavení.

Podle Plutarcha byly Keltky na rozdíl od Římanek velmi aktivní při vyjednávání smluv a válek, účastnily se shromáždění a byly přítomny při projednávání sporů. Rovněž disponovaly takzvaně nadpřirozenými schopnostmi. Podle Pomponia Mela žila na ostrově Sena v Bretoňsku panenská kněžka, která uměla předvídat budoucnost. V textu popisujícím bitvu u Moytura se píše o dvou druidkách, které očarovaly skály a stromy na podporu keltské armády.

Slavné druidky

Bohužel většina římských autorů ženy všeobecně ignorovala, takže zmínek o keltských druidkách najdeme spíše poskrovnu. Jejich jména se tak z velké části nedochovala. Přesto jich pár ve starých textech najdeme. Například Cassius Dio zmiňuje druidku jménem Ganna. Ta se vydala na oficiální cestu do Říma a byla přijata Domitiánem, synem císaře Vespasiana.

V starobylých textech je zaznamenáno jméno Fedelma, které patřilo jisté ženě žijící na dvoře královny Medb z Connachtu, která byla takzvanou “banfili”, což je jedním z hlavních označení ženských druidek. Žila v 10. století v Irsku.

Nejslavnějším potomkem druidů byla keltská královna kmene Iceni Boudicca, jejíž matka byla “bandorai”. Boudicca vedla v 1. století našeho letopočtu povstání proti Římanům. Badatelé se stále přou, zda nebyla rovněž druidkou.

Uctívání bohyň

Druidky uctívaly bohyně a během roku slavily různé svátky. Jedním z jejich uctívaných božstev byla bohyně Brigid, kterou si později “adoptovala” křesťanská církev jako “Svatou Brigitu”, legendární zakladatelku kláštera v Kildare a patronku Irska.

Brigita Irská je podle legendárního podání považována za zakladatelku kláštera v Kildare a dalších klášterů. Historické prameny ohledně jejího života jsou velmi nejednotné a nejstarší dochovaný životopis Svaté Brigity vznikl až dvě století po její smrti. To vede k pochybnostem o autenticitě vyprávění o Svaté Brigitě. Lze vytušit též určitou spojitost mezi úctou ke světici a keltským kultem bohyně Brigid. Některé atributy má Svatá Brigita se zmíněným božstvem společné.

Brigita Irská je podle legendárního podání považována za zakladatelku kláštera v Kildare a dalších klášterů. Historické prameny ohledně jejího života jsou velmi nejednotné a nejstarší dochovaný životopis Svaté Brigity vznikl až dvě století po její smrti. To vede k pochybnostem o autenticitě vyprávění o Svaté Brigitě. Lze vytušit též určitou spojitost mezi úctou ke světici a keltským kultem bohyně Brigid. Některé atributy má Svatá Brigita se zmíněným božstvem společné.

Pátrání archeologů po druidkách

Archeologové objevili řadu důkazů potvrzující existenci ženských druidek. V Německu mezi řekami Rýnem a Moselou se našlo mnoho hrobů s ostatky žen, pohřbených zhruba ve 4. století před naším letopočtem. Hroby byly plné cenných šperků a jiných předmětů. U některých se našly speciální obojkové náhrdelníky typu “tork”, které byly symbolem jejich významného společenského postavení. Právě druidky měly status, jemuž odpovídal takto bohatě vybavený hrob. Dva hroby z 5. století před Kristem, z nichž jeden se nalézal ve městě Vix v Burgundsku a ten druhý v německém městě Reinheimu, zcela určitě patřily ženským druidkám.

Navíc na ulici Rue de Récollets ve francouzských Metách byl objeven nápis věnovaný ženské druidce na počest boha Sylvana. Je samozřejmé těžké potvrdit, která ze vznešených keltských žen byla opravdovou druidkou, ale má se za to, že většina vzdělaných žen, jejichž hroby obsahují luxusní zboží, patřila mezi elitu národa a s velkou pravděpodobností i mezi druidskou vrstvu.

Hlava Gorgony na jednom ze tří úchytů nádoby nalezené ve Vix v Burgundsku.

Hlava Gorgony na jednom ze tří úchytů nádoby nalezené ve Vix v Burgundsku.

Odkaz starověkých druidek

Římané mnoho druidů povraždili a stejně tak zničili i mnoho jejich děl a knih. Římská katolická církev hlásala, že ženy druidky byly kouzelnicemi a čarodějnicemi, které spolupracovaly s ďáblem. Ve znalostech a schopnostech druidů spatřovala církev vážné ohrožení své dominance. Legendární misionář a křesťanský duchovní Svatý Patrik nechal spálit stovky druidských knih a zničit mnoho míst spjatých s jejich starými kulty. Mnoho druidů a potažmo druidek muselo přejít do ilegality. Stopy druidismu však lze najít například u některých heretických sekt, tajných společností i řádů, jako třeba templářů.

Druidismus se tedy úplně z kořenů vymýtit nepodařilo. V současnosti mnoho lidí oprašuje starodávné tradice. Četní badatelé dál bádají, aby znovu zpřístupnili světu zmizelou moudrost druidů. Možná se dozvíme víc i o její ženské verzi.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu