válkaČeskoslovenskoobjevy

Zakládá se biblické desatero na 42 principech staroegyptské bohyně Maat?

Zakládá se biblické desatero na 42 principech staroegyptské bohyně Maat?
Zdroj: ancientpages.com

Podle Bible obdržel Mojžíš od Boha Desatero neboli deset božích přikázání vyrytých do dvou kamenných desek. K této události mělo dojít někdy mezi 13. a 14. stoletím před Kristem. Podle některých badatelů bylo Desatero inspirované Egyptskou knihou mrtvých, takže nebylo ničím revolučním, spíše bylo shrnutím morálky, uplatňované v tehdejším civilizovaném světě, zejména ve starém Egyptě. Přinejmenším osm z deseti přikázání vycházelo z etických a morálních principů bohyně Maat, kterými se měli v každodenním životě řídit občané starověkého Egypta.

Yvonne Pokorná 5. listopadu 2017

Maat je staroegyptský pojem představující univerzální řád světa. Ten byl od doby Staré říše zbožštěn do podoby stejnojmenné bohyně. Tato bohyně reprezentovala božskou harmonii, pravdu, pořádek, zákonnost či prostě správné jednání.

Maat byla nejčastěji zobrazována jako žena s pštrosím perem na hlavě. Sehrávala důležitou roli u Posledního soudu, kdy její pírko pravdy bylo váženo se srdcem zemřelého. Jestliže hříchy souzeného byly velké a srdce oproti pírku těžké, duše zemřelého byla navždy zatracena a pozřena příšerou Amemait.

Bohyně Maat je zobrazována jako žena, jejíž ozdobou je vždy čelenka s pštrosím perem. Podobně jako Eset nebo Nebthet může mít okřídlenou podobu znázorňující ochranu, kterou přítomnost bohyně poskytuje.

Bohyně Maat je zobrazována jako žena, jejíž ozdobou je vždy čelenka s pštrosím perem. Podobně jako Eset nebo Nebthet může mít okřídlenou podobu znázorňující ochranu, kterou přítomnost bohyně poskytuje.

Staří Egypťané věřili, že bez Maat by celý vesmír upadl opět do chaosu. Z toho důvodu vzniklo 42 principů Maat, známých také jako “negativní zpovědi”. Jsou obsaženy v Egyptské knize mrtvých. Tento staroegyptský pergamenový svitek se již od počátku Nové říše (přibližně 1550 před našim letopočtem) vkládal zemřelým do hrobu. Samotný text však vznikl mnohem dříve. Podle egyptských písařů se jednotlivé kapitoly této knihy objevovaly už od poloviny 1. dynastie, takže nešlo výlučně o egyptské dílo. Měly poučit člověka, co má duše zemřelého říkat, až předstoupí před tváře bohů.

Egyptská kniha mrtvých doprovází zemřelého v posmrtném životě, ve který Egypťané věřili.

Egyptská kniha mrtvých doprovází zemřelého v posmrtném životě, ve který Egypťané věřili.

Text je vlastně vyznáním zesnulého, skládá se ze 35 negativních zpovědí a 42 negativních přiznání před 42 soudci. Zemřelý zde své viny nepřiznává, ale popírá (proto přívlastek „negativní“). Tato prohlášení odrážejí, co staří Egypťané považovali za špatné skutky, které duši přitíží u posledního soudu. Některé hříchy lze porovnat s body Desatera.

Negativní zpovědi (Výňatek ze 125. kapitoly Knihy mrtvých)

 1. Proti nikomu jsem se neprohřešil.
 2. Nezacházel jsem špatně s lidmi,
 3. ani jsem se neprovinil vůči žádnému zvířeti.
 4. Nekonal jsem zlo místo spravedlnosti.
 5. Nepoznal jsem, co je nenávist.
 6. Nedopustil jsem se ničeho zlého.
 7. Neurčoval jsem (svým služebníkům) na počátku nového dne těžší úkoly, než byly ty z minulého dne…
 8. … Neprotivil jsem se bohu.
 9. Nevložil jsem násilím ruce na sirotka.
 10. Nedopustil jsem se ničeho, co se bohům příčí.
 11. Nepomlouval jsem podřízeného před jeho nadřízeným.
 12. Nikoho jsem nezarmoutil.
 13. Nikdo kvůli mně neplakal.
 14. Nezabil jsem.
 15. Nikoho jsem nedal zabít.
 16. Nikomu jsem nezpůsobil bolest.
 17. Nesnižoval jsem množství obětin pro chrámy.
 18. Neubíral jsem z obětin pro bohy.
 19. Nebral jsem pečivo (určené) pro požehnané (zemřelé).
 20. Neznásilnil jsem chlapce.
 21. Nebyl jsem necudný.
 22. Nezvětšoval jsem ani jsem nezmenšoval míru.
 23. Nekrátil jsem daň.
 24. Nepřisvojoval jsem si (cizí) pole (při znovuvyměřování po záplavě).
 25. Nezvyšoval jsem váhu závaží.
 26. Neupravoval jsem tukem ukazatel váhy.
 27. Nebral jsem mléko od dětských úst.
 28. Neodháněl jsem dobytek od jeho pastvin.
 29. Nechytal jsem ptáky patřící bohům.
 30. Nechytal jsem jejich ryby v jejich třeništích.
 31. Nezastavoval jsem vodní tok, když nastal jeho čas.
 32. Nepostavil jsem hráz proudící vodě.
 33. Nehasil jsem oheň, když byl jeho čas.
 34. Neopomínal jsem dny, kdy se přináší (obětní) maso (bohům).
 35. Nestavěl jsem se do cesty procesí boha.

  Vážení srdce

  Vážení srdce

42. negativních přiznání před soudci (125. kapitola z Knihy mrtvých, Aniho papyrus)
1. Buď zdráv, Chodec, pocházející z Heliopola, nezhřešil jsem
2. Buď zdráv, Ty, jehož objímá plamen, pocházející z očistce, nekradl jsem
3. Buď zdráv, nosatý, pocházející z Hermopolu, nebyl jsem hrabivý
4. Buď zdráv, Požírač Stínu, pocházející z Jeskyně, nekradl jsem
5. Buď zdráv, Ty, ohnivá tvář, pocházající z Tunelu, nezabíjel jsem lidi
6. Buď zdráv, Dvojitý Lev, pocházející z nebe, nešidil jsem
7. Buď zdráv, Ty, jehož oči jsou v plamenech, pocházející ze Saout, nedopouštěl jsem se špatného
8. Buď zdráv, Žhavý, pocházející z Návratu, nekradl jsem z božího majetku
9. Buď zdráv, Lamači kostí, pocházející z Herakleopolu, nelhal jsem
10. Buď zdráv, Zelený plameni, pocházející z příbytku Ptahova dvojníka, neodnášel jsem potraviny
11. Buď zdráv, Jeskynní, pocházející ze Západu, nehněval jsem se
12. Buď zdráv, Ty, jehož tvář je za ním, vycházející ze své jeskyně, nepřekročil jsem zákazy
13. Buď pozdravena, Bastet, pocházející ze Schránky, nezabíjel jsem boží dobytek
14. Buď zdráv, rozpálených nohou, pocházející z Temnoty, nešmelil jsem
15. Buď zdráv, Požírači krve, pocházející z katova polena, nepodváděl jsem
16. Buď zdráv, Požírači vnitřností, pocházející z Třiceti, nepustošil jsem ornici
17. Buď zdráv, Pane Pravdy, pocházející z Dvojité Pravdy, nešpehoval jsem
18. Buď zdráv, Bludný, pocházející z Bubastis, nenaslouchal jsem za dveřmi
19. Buď zdráv, Bledý, pocházející z Heliopolisu, nebyl jsem upovídaný
20. Buď zdráva, přezlá zmije, pocházející z Kanálu starého, nehádal jsem se, jen jsem obhajoval svůj majetek
21. Buď zdráv, Dvojitý hade, pocházející z popraviště, nezcizoložíl jsem
22. Buď zdráv, Sledující, což je mu přinášené, pocházející z Minova chrámu, neposkvrnil jsem se
23. Buď zdráv, Představený velkých, pocházející ze Stromu, neterorizoval jsem
24. Buď zdráv, Útočníku, pocházející z Xois, nepřekračoval jsem zákazy
25. Buď zdráv, Zmatené řeči, pocházející z Velké, nezuřil jsem
26. Buď pozdraveno, Dítě, pocházející z héliopolského kraje, nebyl jsem hluchý k pravdivým slovům
27. Buď zdráv, Řečníku, pocházející z Chárgy, nezpůsoboval jsem problémy
28. Buď zdráv, Nositeli jeho oběti, pocházející ze Sais, nedopouštěl jsem se násilí
29. Buď zdráv, Žirafí řeči, pocházející z Venáset, nevyvolával jsem roztržky
30. Buď zdráv, Pane tváří, pocházející z Nedžefetu, nesoudil jsem ukvapeně
31. Buď zdráv, Rádce, pocházející z Vetenu, nepřetvařoval jsem se a nezapřel jsem Boha
32. Buď zdráv, Pane dvou rohů, pocházející ze Sais, neklevetil jsem
33. Buď zdráv, Dobrý Atume, pocházející z příbytku Ptahova dvojníka, neškodil jsem a nepáchal jsem zlo
34. Buď zdráv, Atumu období, pocházející z Busiris, neproklínal jsem krále
35. Buď zdráv, vykonávající svou vůli, pocházející z Antakopolu, nekalil jsem vodu
36. Buď pozdravena, Nositelka sistra, pocházející z Pravodstva, nezvýšil jsem hlas
37. Buď zdráv, Správce lidstva, pocházející ze Sais, nezatracoval jsem Boha
38. Buď zdráv, Pripojovateli dvojníka, pocházející ze své jeskyně, nekradl jsem
39. Buď zdráv, Pripojovateli vlastností, pocházející ze své jeskyně, nepřisvojoval jsem si oběti bohům
40. Buď zdráv, Svaté hlavy, pocházející z Kapličky, neodnášel jsem úlitby zářících
41. Buď zdráv, Odnášející svou ruku, pocházející z Dvojité pravdy, nebral jsem dětem potravu
42. Buď zdráv, Bílých zubů, pocházející ze Země jezera, nepobíjel jsem boží dobytek

Mojžíš s Desaterem – Rembrandt van Rijn (1659)

Mojžíš s Desaterem – Rembrandt van Rijn (1659)

Kompletní znění Božího desatera
1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne.
2. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání.
3. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu.
4. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
5. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
6. Nezabíjej.
7. Necizolož.
8. Nekraď.
9. Nelži o svém bližním.
10. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla – nezáviď svému bližnímu vůbec nic.

Ze srovnání obou textů vyplývá, že morálka je univerzální koncept, nikoli vynález jednoho náboženství. Podle Bible byl Mojžíš Egypťan, takže byl od dětství veden k uctívání egyptského božstva. Můžeme tudíž předpokládat, že byl obeznámen s Maat i jejími 42 principy.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu