Jméno rabiho Löwa je spojeno s umělou bytostí velké síly - golemem.

Jméno rabiho Löwa je spojeno s umělou bytostí velké síly - golemem. | zdroj: archiv


Rabi Löw - legendární tvůrce pražského golema

TÉMATA: praha | golem | pověsti

user-avatar

Václav Pokorný

19. 09. 2019 | 07:15

Asi se mezi vámi nenajde nikdo, kdo by neslyšel o golemovi. Podle legendy ho kdysi stvořil Rabi Löw. Letos od jeho smrti uplynulo dlouhých 410 let.

Vytvořil podobu člověka z hlíny, golema, kterého oživoval napsáním hebrejského slova na čelo nebo vložením šému do úst, aby mu sloužil. Tak lze ve zkratce popsat obrovského panáka z hlíny, kterého podle legendy na konci 16. století sestrojil mystik a velký pražský učenec Jehuda Leva ben Becalel, známý spíše pod jménem Rabi Löw.

Kdy se přesně Rabi Löw narodil, se s jistotou neví. Předpokládá se, že se tak stalo kolem roku 1525 v polské Poznani nebo také v německém Wormsu. Narodil se do vlivné rabínské rodiny pocházející z Prahy, jejíž původ ale dle tradice sahal až k davidovské královské dynastii.

Vyrůstal společně se třemi bratry jménem Chajim, Sinaj a Samson. Historické prameny se však neshodují v tom, kde Rabi Löw studoval. Podle jistých zdrojů absolvoval studia v Polsku a Německu, ale podle jiných pramenů se vzdělával sám pomocí knih. Ať tak, či onak, byl velmi nadaný a vzdělání v jeho životě sehrálo velmi důležitou roli.

V letech 1553 až 1573 působil jako moravský zemský rabín, kterým se stal v poměrně mladém věku 28 let. Svého postavení se však vzdal a odešel do Prahy, kde se stal rektorem Klausu, soukromé rabínské akademie. Dále také upravil pravidla, kterými se řídil spolek pohřebního bratrstva. Zde působil až do roku 1584, kdy odešel do Polska. Po čtyřleté odmlce se však do Prahy opět vrátil. 

V roce 1592 se v Praze setkal s císařem Rudolfem II. Oba projevili společný zájem o vědu, umění, astrologii a alchymii, proto se jejich schůzky konaly častěji. Po ukončení působení v Praze odchází zpět do Polska, kde se stal v Poznani vrchním rabínem. 

Netrvalo dlouho a Rabi Löw se opět vrátil do Prahy. A právě s tímto obdobím jeho života byla spojena pověst o golemovi, kterého zde údajně sestrojil. Mělo jít o bytost z hlíny, které vdechl život a která mu za to sloužila. Účelem jeho stvoření měla být ochrana židovského ghetta před křesťany, kteří pravidelně ghetto napadali

V pohyb se golem uváděl vložením šému, což byl podle Talmundu svitek pergamenu s hebrejsky napsanou formulí, sestávající ze 72 znaků, které měl Mojžíš vyryty na své holi. Golem pak poslouchal toho, kdo mu do úst šém vložil a vykonával určenou práci. Znehybněn byl opět vyjmutím šému. 

Reprodukce golema

Ke zničení tohoto golema došlo jeho stvořitelem roku 1593. Jednoho dne totiž vážně onemocněla rabínova jediná dcera. Zoufalý otec ji ošetřoval ve dne v noci, ale nemoc se neustále zhoršovala. V páteční podvečer musel od lůžka nemocné odejít k tradiční pobožnosti. V roztržitosti zapomněl vyjmout šém. Hliněný služebník oživl, a protože neměl určenou žádnou užitečnou práci, začal rozbíjet vzácný nábytek, sochy a veškeré vybavení rabínova domu. Vyděšená služebná běžela do synagogy a prosila, aby rabín učinil tomu běsnění přítrž. Ten vykřikl na golema, aby se zastavil, a vyňal mu z úst šém. A protože k vyjmutí došlo v průběhu židovského svátku, golem se rozpadl v prach. Rabín se zarmoucen vrátil do synagogy a dokončil modlitby. Po návratu z chrámu však již nenaříkal nad ztrátou uměleckých předmětů ani hliněného obra. Jeho dcera se totiž mezitím jako zázrakem uzdravila.

Samotný příběh o pražském golemovi sice pochází z období středověku, ale s postavou rabi Löwa se spojila až v období romantismu, tedy ve 30. letech 19. století. V této době ožívaly různé mystické příběhy, jakým byl i ten o golemovi. A protože nejznámějším pražským Židem všech dob byl právě Rabi Löw, začal být popisován jako jeho autor a na to se nabalovaly další historky. 

I přesto, že je Löwi dodnes spojován především s golemem, je důležité připomenout, že tento významný učenec a myslitel napsal sedmnáct knih, které všechny vyšly v tištěné podobě. Velmi se zajímal o astrologii a astronomii a jeho zájem jej dovedl až k setkání s velikánem té doby, astronomem a alchymistou Tychonem de Brahe. Kromě jiného se zabýval i systémem a způsobem vzdělávání. Odtud zřejmě pramení spekulace o tom, že jeho díla znal a nechal se jimi inspirovat Jan Amos Komenský.

Rabi Löw zemřel 17. září roku 1609 v Praze a byl pohřben na Starém pražském židovském hřbitově.

user-avatar

Václav Pokorný

19. 09. 2019 | 07:15

Zavří­t reklamu