válkaČeskoslovenskoobjevy

Češi chtěli Evropskou unii už před pěti stoletími, papež to zhatil

Češi chtěli Evropskou unii už před pěti stoletími, papež to zhatil
Zdroj: wikipedia commons
+ 2 fotky+ 3 fotky

V zemi, o které různé statistiky hovoří jako o plné euroskeptiků, se koncem 15. století objevila myšlenka připomínající v mnohém principy dnešní Evropské unie. Šlo o diplomatický projekt iniciovaný českým králem Jiřím z Poděbrad pod názvem Dohoda o míru veškerého křesťanstva.

Václav Pokorný 15. května 2019

Myšlenka vytvořit v Evropě společenství nezávislých a vzájemně si rovných států podobné dnešní Evropské unii není ničím novým pod sluncem. Již v druhé polovině patnáctého století se o podobný projekt pokusil český král Jiří z Poděbrad.

Vizí krále Jiřího bylo dosažení všeobecného míru a spolupráce. Podmínkou úspěchu však bylo nutné upuštění od dosavadní středověké myšlenky univerzální říše, jak ji tehdy praktikoval císař Fridrich III. společně s papežem. Mělo se jednat o nahrazení novou, do té doby neznámou ideou stálého společenství nezávislých a vzájemně rovných evropských států.

Mírový projekt počítal se zřízením stálého kongresu delegátů, členěného na kurie (národy), mezinárodního soudu a rady kongresu, složeného z panovníků. Tento pokus bývá označován za ideového předchůdce Charty OSN a základních dokumentů Evropské unie.

Nabízená dohoda měla zajistit mír pokud možno v celé Evropě, ale měla také sloužit jako pojistka k zamezení útoků na České království ze strany sousedních zemí. Dalším důvodem byla snaha českého krále o získání možných politických spojenců v hrozícím konfliktu s tehdejší hlavou katolické církve, papežem.

Pro uskutečnění své vize si Jiří z Poděbrad najal zkušeného francouzského diplomata a právníka Antonia Mariniho z Grenoblu, který jeho myšlenku zpracoval po právní stránce.

Marini jako zkušený diplomat vedl delegace s mírovým poselstvím k jednotlivým evropským vladařům v letech 1462 až 1464. Během těchto dvou let jednal s polským a uherským králem, opakovaně navštívil Serenissimu (Benátskou republiku), francouzské království, burgundské vévodství, polské a uherské království, braniborské markrabství a saské kurfiřtství.

S příznivým ohlasem se však tento plán setkal jen u německých knížat, polského a francouzského krále. Jinde narážel na tlaky a intriky ze strany katolické církve. Benátčané odmítli dělat cokoli bez účasti papeže. Uherský král Matyáš Korvín byl Vatikánem přímo uplacen a také Burgundsko, jako tehdejší rival Francie, zaujalo k návrhu chladný postoj. Nakonec ani ve Francii tajné poselstvo vedené Albrechtem Kostkou z Postupic nedosáhlo svého cíle. Tehdejší francouzský král Ludvík XI. souhlasil pouze s dvoustrannou spojeneckou smlouvou mezi českým a francouzským královstvím.

“Návrh projektu byl skutečně velmi smělý, znamenal radikální obrat v evropské politice a v celém politickém uspořádání Evropy. V praxi však bylo nemyslitelné, aby z evropské politiky byly vyřazeny dva její sloupy: papež, papežská kurie a císař. Sám Jiří byl ale k projektu skeptický,” uvedl historik Denko Čumlivski, dlouholetý správce archivního fondu Archiv České koruny.

Převratná a v mnohém svou dobu předbíhající myšlenka vytvoření středověkého „společenství národů“ došla svého naplnění až po téměř 500 letech, tedy poté, co si Evropa prošla hrůzami obou světových válek. A i když Česko(slovensko) v roce 1950 nebylo mezi zakládajícími státy Evropského společenství uhlí a oceli, na mírové úsilí Jiřího z Poděbrad se nezapomnělo. UNESCO je v roce 1964 zařadilo mezi události celoevropského významu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu